ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

  • Προληπτικές επιθεωρήσεις
  • Παροχές ηλεκτρισμού
  • Διαχείριση και ανακαίνιση κτιρίου
  • Διαχείριση HVAC
  • Ψύξη/Θέρμανση
  • Ύδρευση/Αποχέτευση
  • Συστήματα πυρόσβεσης
  • Συστήματα ασφάλειας