ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

  • Σχεδιασμός, συντονισμός και διαχείριση έργου
  • Προϋπολογισμός και διαχείριση συμβάσεων
  • Παρακολούθηση και έλεγχος
  • Προμήθεια
  • Ποιοτικός έλεγχος και επιμετρήσεις
  • Κατασκευή και ανακαίνιση εμπορικών, βιομηχανικών και οικιστικής χρήσης ακινήτων
  • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων